Eenvoudig bestellen bij Artisjok

Welkom bij Artisjok, koken en delicatessen!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. www.artisjok.eu: De firma Espress Yourself, optredend onder één van haar handelsnamen t.w: Artisjok, koken en delicatessen, kookstudio Artisjok,  Espress Yourself en/of Stradafood. Verder te noemen: Artisjok
2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Artisjok een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Artisjok te leveren producten en/of door Artisjok te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan de door Artisjok georganiseerde activiteiten.
3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Artisjok, die betrekking hebben op de producten en/of diensten van Artisjok.
4. Activiteit: de door Artisjok aangeboden diensten waarbij ook producten worden geleverd, die bestaan uit:
a) het leveren van producten, specifiek benoemd in de webshop: www.artisjok.eu.
b) het geven van maatkooklessen;
c) het geven van kookcursussen;
d) het geven van workshops;
e) het leveren van relatiegeschenken en/of kerstpakketten;
f)  productontwikkeling;
g) culinair advies.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Artisjok te leveren producten of te verrichten diensten.
2. Artisjok kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3  De prijs
1. De door Artisjok opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en vervoerskosten en zijn gebaseerd op:
- inkoopprijzen;
- kosten van arbeidsloon;
- sociale lasten, belastingen.
2. De algemene prijzen vermeld op de website: www.artisjok.eu zijn inclusief btw.
3. Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Artisjok gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel4 Totstandkomen van de overeenkomst
1. Indien de klant zich naar aanleiding van de gepubliceerde agenda inschrijft voor een proeverij, workshop of kookles dan geldt dit als een overeenkomst, vanaf de dag van inschrijving. Inschrijving kan ter plaatse, per e-mail, telefoon en/of fax.
2. Indien de klant Artisjok verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door Artisjok te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3. Een door Artisjok gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Artisjok in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Artisjok dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere communicatie van Artisjok nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.
4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Artisjok binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.
5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging van de zijde van de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na ingangsdatum van de overeenkomst. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is Artisjok gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten of te annuleren.
2. Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale termijn uitblijft, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
3. Artisjok behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst volledige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen.
4. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.
5. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Artisjok voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 91,00 vermeerderd met de omzetbelasting.
6. Indien de boeking binnen 14 dagen voor de activiteit plaatsvindt, moet de betaling direct bij boeking gebeuren.

Artikel 6 Opzegging van een groepskookles, workshop of proeverij.
1. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.
2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.
3. Indien de klant de overeenkomst terzake van het geven van maatkooklessen, workshops of proeverijen dan wel tot het verzorgen en/of leveren van producten al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan een bepaalde activiteit of het in datum verplaatsen ervan) geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van:
a) 25 % is verschuldigd indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 28 dagen zit;
b) 50 % is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 21 dagen zit;
c) 75 % is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 14 dagen zit
d) de volledige prijs indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 7 dagen zit.

Artikel7 Het verrichten van diensten
1. Artisjok zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten in overleg maar uiteindelijk naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.
2. Artisjok zal bij het niet voorradig zijn van een product of dienst een alternatief aanbieden naar beste mogelijkheid. Artisjok zal nimmer een cadeaubon uitkeren in contanten of terugboeken op een bancaire rekening, maar altijd een alternatief aanbieden in de vorm van een product en/of dienst. De klant kan hier naar eigen inzicht wel of niet gebruik van maken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Artisjok is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Artisjok is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.
2. Artisjok is niet aansprakelijk voor schade door de door Artisjok geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Artisjok die de schade hebben veroorzaakt.
3. Artisjok is noch tegenover de klant noch ten opzichte van derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerkers van Artisjok die de schade hebben veroorzaakt. Voor gevolgschade is Artisjok niet aansprakelijk.
4. Artisjok zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Artisjok verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:
- niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Kookstudio Artisjok en/of door Kookstudio Artisjok ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan Kookstudio Artisjok toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Kookstudio Artisjok is in die gevallen niet schadeplichtig